Blog

  • UCIECZKA Z OBJĘĆ - wywiad polecany przez mgr Bogusława Maria Błaszczyk psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny CBT RYBNIK

UCIECZKA Z OBJĘĆ - wywiad polecany przez mgr Bogusława Maria Błaszczyk psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny CBT RYBNIK

Na na­szych oczach roz­gry­wa się dra­mat nie­moż­no­ści spo­tka­nia. Mamy po­ko­le­nie sin­gli, któ­rzy pró­bu­ją z tego wy­brnąć, mó­wiąc: zro­bi­my razem to, na co nas stać. A stać nas na to, by się po­ba­wić, po­żar­to­wać, stwo­rzyć nie­for­mal­ny zwią­zek...
Z Ewą Cha­li­mo­niuk, psy­cho­te­ra­peut­ką roz­ma­wia An­drzej Fra­na­szek

AN­DRZEJ FRA­NA­SZEK: Coraz wię­cej jest roz­wo­dów, coraz mniej - sta­łych, wie­lo­let­nich związ­ków, chęci do ro­dze­nia dzie­ci... Czy widać ten trend z per­spek­ty­wy ga­bi­ne­tu psy­cho­te­ra­peu­ty? [...]